VORES SPONSORER

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Fladså Gymnastik

25052018

Fladså Gymnastiks dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og

gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger,

der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi

sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Fladså Gymnastik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i

overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Christina H. Linsdell

Adresse: Hammer Bakker 4, 4700 Næstved

CVR: 29980977

Telefonnr.: 23439303

Mail: formand.fg@gmail.com

Website: Fladsaagymnastik.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,

indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Oplysninger om ledere og trænere:

- Almindelige personoplysninger:

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og emailadresse

o Bankkontonummer

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o CPR-nummer

o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder

planlægning, gennemførelse og opfølgning

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

Opfyldelse af lovkrav

Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,

vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)

interesser som:

Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger,

interne resultatlister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder

i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent

m.v.

Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller

situation i foreningen

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til

DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse

med idrætsaktivitet7

Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger

om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage

information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger

også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles

oplysninger om forældrene

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt

grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde

er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet

ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til

enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om

barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter

vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale

medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse

og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer,

som foreningen er medlem af.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler

dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner

eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i

overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger

i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse

med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger

i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler

personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,

ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald

ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver

tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige

ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Ageren 2 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 23256598