VORES SPONSORER
Referat af bestyrelsesmøde 5. marts 2018 
Kl. 19.00 hos Christina
 
Ordstyrer: Ulla 
Referent: Anne
Deltagere: Christina, Birgit, Inge Lise, Ole, Anne, Louise  og Ulla.
 
Afbud: Sebastian  
 
Punkt  Kommentar/ referat  Ansvarlig 
Pkt. 1 
Godkendelse af referat 16. jan. 2018
 • Godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 2 
Nyt fra formanden 
 • Ansøgning om haltider til vintersæsonen (FH)  - er afsendt.
       Vi har ønsket det samme som sidste år. Afventer nærmere.
Christina 
 
 
Pkt. 3 
Nyt fra Kassereren  
 • Økonomi – hvilke tiltag skal i gang nu og hvilke til kommende      sæsonstart : Kontingent for sommersæson er det samme som sidste år.
 • Godtgørelsessedler sendes ud snarest.
Inge Lise 
 
Pkt. 4 
Generalforsamling 
 • Efter generalforsamlingen – korte kommentarer, idéer til næste år. 
 • Godt fremmøde. Ingen ændringer i forhold til afviklingen. Sted
for generalforsamling næste år aftales senere.
 • Nyt bestyrelsesmedlem: Morten bydes velkommen som nyt bestyrelsesmedlem til den ledige bestyrelsespost som afd.leder i Mogenstrup. Ulla skriver til ham.
 
 
 
 
 
 
 Ulla
Pkt. 5 
Nyt fra andre – bordet rundt 
Inkl. Trioer 
 
Birgit:
Der trænger til oprydning  i redskabsrummene i  Fladså Hallen. Der ligger nogle sandsække. Hvem bruger dem ?   Marianne skal spørges.
 
Inge Lise:
 intet
Ole:
 intet
 
Anne:
Der er før mødet udsendt notat vedr. seniorerne.
Taget til efterretning.
 • Vedr. SMART hvis det bliver Susan Hemmingsen, som skal lede kurset, kan det kun foregå onsdage i Fladså Hallens selskabslokale. Nærmere tidspunkt skal undersøges og Christina skal have besked. Anne arbejder videre på at finde evt. egne nye instruktører til  SMART.
 • Foreningen sponserer et sommerwildcard til lodtrækningen ved Forårsfesten.
 
Louise:
 intet.
 
 
 
 
 
Ulla: Jannies datter skal konfirmeres. Ulla tager sig af sagen.
 • Forenings- og fritidskonference 2018 i Næstved. Ulla og Inge Lise deltager. Inge, Anne og Bente deltager også.
 • Krocket: 2 deltager i turneringer. Der skal opslag på hjemmesiden.
 
 • Verdensholdet: billetter til 4/9 2018 i  Slagelse tilbydes bestyrelsesmedlemmerne. Billetterne bestilles samlet, men der skal betales for evt. ledsagere.
 
Christina:
Bikingevent i Holmegaard Hallen til fordel for Julemærkehjemmet, blev oplevet som en stor succes. Var det måske en idé for Fladså Gymnastik i Fladså Hallen ?
 • Vedr. ønsker om at være med til næste sæson/evt. hold: Birgit har spurgt et par stykker, men ingen afklaring endnu. Jacob har tilbudt hjælp på et hold.
 •  
Sebastian:
 • indsendt redegørelse/regnskab for 1.hjælpskurset for      børnegruppen. Anne skriver til Spar Nord vedr. regnskabet m.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anne
Pkt. 6 
Henvendelse fra fægtning - Peter Aagaard
 • Evt. samarbejde med fægtning - holdninger til dette: Der ønskes flere oplysninger inden der træffes en afgørelse. Der afholdes et møde med ham, Ole Hansen, Christina og et par fra bestyrelsen.
 Christina
Pkt. 7 
Lokalopvisning 
 • Nyt fra opvisningsudvalget – opgavefordeling til best. 
 • Idrætslederprisen: der er flere forslag, formanden afgør det.
 • To-do listen til Opvisningen 2018 blev gennemgået og rettet til.
Louise/Christina
Pkt. 8 
Instruktørmøde den 20.3.18
 • Program for kommende sæson med instruktørerne:
Der er p.t. tilmeldt 21 ud af 55 mulige. Der udsendes rykkere via Conventus og facebook. 
 • Mad/drikke: Buffetkøkkenets ”dagens buffet”+ dessert eller vi selv køber frugt og snold.) Kaffe/the
 • Drikkevarer: evt. rest fra opvisningen + indkøb af vin,øl
 • Ansvarlige/ opgavefordeling 
 • Nøgler: udlevering/aflevering.
 • Redskabsønsker til Korskilde (klar til sæsonstart)
 
 Ulla

Ulla og Inge Lise
afgør det.
Birgit
Pkt. 9 
Sommersæson 
 • Ulla har ansøgt om haltider mm.
 • Ulla lægger programmet på hjemmesiden snarest.
 • Alle sommerhold starter i uge 13 (stavgang dog  uge 10)
 • Hæver vi prisen på kontingent allerede nu til sommer ?: Nej
 kontingent hæves ikke nu.
 
Pkt. 10 
Møder 
 • Mødekalender frem til jul 2018:
 • 16. april kl. 17 00 – kl. 20 00 ca. sted: Anne, Toften 21. Mogenstrup. Øk møde
 • 8. maj kl. 19 00: sted: Birgit, Ageren 2, Mogenstrup. Generalforsamling og opvisning 2019
 
Pkt. 11 
 Evt. 
 • Konfirmanderne 2018: Der var lidt tvivl om, hvem der skulle     konfirmeres, dato og sted. Der er vist 3 mulige personer, men lederne skal spørges.
 
 Christina/Ulla

Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Kl 19.00 hos Birgit, Ageren 2, Mogenstrup

Deltagere: Ulla, Birgit, Christina, Sebastian og Anne

Afbud: Louise og  Inge Lise

Ordstyrer: Ulla

Referent: Anne

Tak til Birgit for at lægge hus  til planlægningsmøde og bestyrelsesmøde.

 

Punkt

Kommentar/ referat

Ansvarlig

Pkt. 1

Godkendelse af referat

 • Referat af mødet 18. april 2017 blev godkendt uden bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at planlægningsmødet 9/5 blev aflyst p.g.a.manglende haltider, da de først er modtaget 7/6.

 

Pkt. 2

Nyt fra formanden

 • Konfirmation – Frederikke har fået telegram. Takkekort.
 •  Haltilbygning : der er indsendt ca. 20-25 forslag til Fladså Hallens bestyrelse. Disse forslag indgår i det videre arbejde vedr. om-  eller tilbygning af hallen.

 

 

 

Pkt. 3

Nyt fra Kassereren

 •  Intet. Kassereren er på ferie.
 

Pkt. 4

Nyt fra andre – bordet rundt

Inkl. Trioer

 • Datoer for forårsopvisningerne 2018:  (tilmelding i  oktober)
 • Vordingborg 3+4/3, Maribo 3/3+4/3, Faxe 9/3 +10/3 +11/3,       Næstved 10+11/3 og Møn 11/3.
 • Aktiv fritid Fladså 20/8:  vi har hallen i tiden kl. 11 00  - kl. 14 00,

       men i tilfælde af regnvejr må vi dele med andre. Opstilling og                 deltagelse som sidste år.

 •  Seniortrioen: notat er udsendt inden mødet. Taget til efterretning.
 • Anne undersøger , hvad tryk af Spar Nord logo koster på krocket trøjerne, og retter henvendelse til Spar Nord om de evt. vil betale for trykket.
 • Ok at Grete sælger gammelt  krocketudstyr bedst muligt.
 • Voksentrioen: Der arbejdes på et arrangement bestående af      foredrag  for voksne  ” Stress og Søvnbesvær” og fællestræning for børnene. Foredraget er ret dyrt. Foreningen betaler honorar m.v.. Medlemmerne har gratis adgang,  der er deltagerbetaling for gæster.   Lov Cykel Motion  og Mogenstrup LMK kontaktes om de evt vil deltage.
 • Christina: der er indkøbt en let brugt airtrack til brug for børneholdene. Pris 3.000 kr.
 • Tak for opmærksomheden fra Birgit (60 års fødselsdag) og fra Ulla (sølvbryllup).

 

 

 

Alle

 

 

 

 

Anne

 

 

Ulla

 

Pkt. 5

Holdene

 • Anne: fin sæson på alle seniorholdene, ingen problemer.
 •  Sebastian: børneholdene. Sæsonen er afsluttet med opvisning på         Stevns.
 • Alle hold slutter senest 22/6. Der lægges ”Tak for sæsonen” på          hjemmesiden og nyt program lægges på, når det er færdigt.
 

Pkt. 6

Revidering af håndbogen

 • Håndbogen blev gennemgået, der var få rettelser. Den reviderede      håndbog vil blive udsendt snarest muligt og lagt på Conventus.

 Anne

Pkt. 7

Program til vintersæsonen 17/18

 • Programmet for 2017/18 er næsten færdigt. Der mangler ny instruktør til mor-barnholdet.
 • Alle ønsker om haltider er opfyldt.
 • Opvisningen bliver 18/3 2018 af hensyn til konfirmationerne.
 • Vintersæsonen slutter med opvisningen.

 

 • PR for sæsonstart: hvad og hvor: Folder som sidste år og annoncer også som sidste år. Ulla undersøger antal foldere.
 • Seniortrioens ønske om opdeling af teksten i 3 grupper: børn, voksne og seniorer  blev afslået. Testen opsættes halvis.
 • Taksten for vandgymnastik og seniordans blev sat op til til hhv. kr. 450 og kr. 500.
 • Taksten for wildcards blev sat til  hhv. kr. 700  og kr. 900.
 •  Det skal tydeliggøres, at Wildcard 60+ kun gælder til aktiviteter i dagtimerne, da der modtages særligt tilskud til disse.

Christina

Og Ulla

 

Christina

Pkt. 8

Godtgørelse til tovholdere?

 • Der udbetales 50 kr. pr. fremmødedag til tovholderne + frit wildcard. Der skal tilføjes i instruktørinstruksen.

Alle

Pkt. 9

Instruktørmøde 26/8 - Ung i FG

 •   Udsættes til oktobermødet.

 Christina

Pkt. 10 Instruktørmøde 28/8 - Alle

18.00-21.00

 • Hvor: Fladså Hallen,  bookes.
 • Forplejning: Pizza + salat + Spar Nord vand
 • Tøj
 • Nøgler

 

 • Fotos
 • Plan for mødet.

 Ulla

 

Birgit

 

 

Sebastian

Christina

Pkt. 11

bestyrelsesmøde den 17/8 (hos Ulla)

 • Kommende sæson
 • instruktørmødet

 

Pkt. 12

Næste møde

17/8 : kl. 19 00 bestyrelsesmøde  hos Ulla

30/9 : kl 9 00 – kl. 14 00  hos Christina:

            kort bestyrelsesmøde, herefter  ekstraord. møde

          ”oktobermødet”

7/11: kl. 18 00 bestyrelsesmøde hos Inge Lise.

 Ulla

 

Christina

 

Inge Lise

Pkt. 13

 Evt.

 •  
 • Christina orienterede om at foreningen er tildelt et
 • endnu ukendt beløb  fra Spar i Blangslev.  Vil undersøge det nærmere. 

 

TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303