FØLG OS PÅ:

VORES SPONSORER

VEDTÆGTER

                                                                                                                     
 
VEDTÆGTER FOR FLADSÅ GYMNASTIK – 2021.
 
§ 1. Navn
 
Stk. 1.  Foreningens navn er Fladså Gymnastik
 
Stk. 2. IF Fladså Gymnastik blev stiftet d. 9. maj 1972 og ændrede navn til Fladså Gymnastik på generalforsamlingen d. 4. februar 2008.
 
 
§ 2. Formål
 
Stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde alle aldersgrupper at dyrke gymnastik og anden motion på en sjov, sund og udviklende måde.
 
Stk. 2. Endvidere er det foreningens formål ved andet kulturelt virke at fremme socialt samvær og trivsel gennem fælles oplevelser, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser
 
 
§ 3.  Hjemsted
 
Foreningen er hjemhørende i Næstved Kommune
 
 
§ 4.  Tilhørsforhold
 
Foreningen er tilsluttet DGI, GymDanmark og DIF.
 
 
§ 5. Medlemmer
 
 Stk. 1. Enhver person, som tilslutter sig foreningens vedtægter, kan optages som medlem.
Stk. 2. Indmeldelse i Fladså Gymnastik sker til kassereren ved oplysning om navn, bopæl og fødselsdato.
 
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, ligesom
medlemmet ikke, udover kontingentet, har nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen.
 
Stk. 4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens interesser. Et ekskluderet medlem er, efter det ekskluderede medlems ansøgning, berettiget til at få afprøvet sin eksklusion ved førstkommende generalforsamling.
 
 
§ 6.   Kontingent og omkostningsgodtgørelse
 
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter til enhver tid kontingent og bestemmer, hvordan kontingentet skal opkræves.
 
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter suverænt omkostningsgodtgørelse til instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
 
 
§ 7. Regnskab
 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 - 31/12.
 
Stk. 2. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 
Stk. 3. Kassereren fremlægger en økonomisk status for bestyrelsen 3 gange om året.
 
Stk. 4. Budget for det kommende år fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 
 
 
§ 8. Bestyrelse  
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af:
Bestyrelsespost Periode Valgår
Formand 2 år lige
Næstformand 2 år ulige
Kasserer 2 år ulige
Sekretær 2 år  lige
Afdelingsleder Korskilde 2 år ulige
Afdelingsleder Mogenstrup 2 år  lige
Bestyrelsesmedlem 2 år  lige
1. og 2. Suppleant 1 år  
2 revisorer 1 år  
                                                                                  
 
Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved udsendelse af dagsorden med 10 dages varsel.
 
Stk. 3. Sekretæren skriver referat på alle bestyrelsesmøder. Referatet udsendes til bestyrelsen senest
10 dage efter bestyrelsesmødet. Sekretæren lægger efterfølgende referatet på Fladså Gymnastiks hjemmeside.
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan omkonstituere sig midt i en valgperiode. Omkonstitueringen gælder til næste generalforsamling, hvor nyvalg finder sted.
 
Stk. 5. Bestyrelsen vælger det antal instruktører, som er nødvendigt for foreningens funktion.
Stk. 6. Beslutninger i bestyrelsen vedtages med almindeligt flertal.
Stk. 7. Fladså Gymnastiks bestyrelse skal oprette det antal trioer, der er interesse for.
De oprettede trioer, med minimum 3 personer, vælger selv deres repræsentanter og trioen fungerer
så længe den nødvendige personkreds er til stede.
 
Trioen fremsender ultimo november budgetforslag for det kommende år til godkendelse af Fladså Gymnastiks bestyrelse
 
Trioen er budgetansvarlig overfor Fladså Gymnastiks bestyrelse, men har herudover ingen økonomisk kompetence.
 
Trioen aflægger pr. 31.12. i budgetåret, regnskab for det bevilgede budget til Fladså Gymnastiks bestyrelse.
 
Trioen kan ikke opspare eller overføre ubrugte midler til næste kalenderår, med mindre det drejer sig om fondsmidler eller donationer til specielle formål.
 
Trioen holder bestyrelsen orienteret om sit arbejde og et triomedlem indkaldes til bestyrelsesmøde, hvor sager vedrørende trioens arbejde behandles.
 
 
 
§ 9.  Ordinær generalforsamling
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er Fladså Gymnastiks højeste myndighed.
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Den ordinære generalforsamling indkaldes til medlemmer med mindst 14 dages varsel via mail, på Fladså Gymnastiks hjemmeside og med opslag på holdene.
 
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange stemmeberettigede medlemmer
der er mødt op.
 
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:
 
  1. Valg af dirigent
 
  1. Valg af stemmetællere.
 
  1. Formandens beretning.
 
3a.     Trioerne kan fremlægge deres beretning for året.
 
  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 
4a.     Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 
  1. Indkomne forslag.
 
  1. Valg af bestyrelse, jf. vedtægterne § 8 stk. 1
 
  1. Eventuelt.
 
 
Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på mail
eller afleveres personligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal kvittere for modtagelsen.
 
Stk. 6. Alle beslutninger, undtagen vedtægtsændringer og foreningens opløsning, træffes med almindelig stemmeflertal.
 
Stk. 7. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år herunder instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
 
Stk. 8. For medlemmer under 14 år har forældre stemmeret med en stemme pr. husstand.
Stk. 9. Valgbar er medlemmer over 18 år.
Stk. 10. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 
Stk. 11. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre én eller flere i forsamlingen kræver skriftlig afstemning.
 
 
§ 9a Digital generalforsamling. 
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud eller andre af bestyrelsen besluttede årsager.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen/ ”den digitale generalforsamling” er ikke forpligtiget i forhold til medlemsdemokratiet i Fladså Gymnastik for så vidt angår det enkelte medlems manglende it-udstyr eller mulighed for at håndtere sit it-udstyr før, under og efter en digital generalforsamling.
 
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
 
§ 10.   Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller skal indkaldes når 25 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom
 
Stk. 2. Indvarsling hertil er som til ordinær generalforsamling.
 
Stk. 3. Ønske om ekstraordinær generalforsamling, skal sendes til Fladså Gymnastiks formand med angivelse af dagsorden.
 
 
§ 11.   Ændring af vedtægter
 
Stk. 1. Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
 er for forslaget.
 
 
§ 12.  Tegningsret
 
Stk. 1. Fladså Gymnastik tegnes i det daglige arbejde af formanden og kassereren i alle forhold overfor myndigheder og organisationer
 
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved investeringer på mere end 25.000 kr. skal hele bestyrelsen godkende.
 
Stk. 3. Kassereren administrerer, udover det nævnte, foreningens likvide midler.
 
Stk. 4. Fladså Gymnastiks bestyrelse og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den tilstedeværende formue.
 
 
§ 13.   Foreningens opløsning
 
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen Fladså Gymnastik, kan kun træffes med ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med mindst 8 dages varsel.
 
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning overgår en eventuel formue samt rekvisitter til idrætslige formål i distrikt Fladså.  Er denne fordeling ikke mulig, søges i første omgang gymnastikken i Næstved kommune tilgodeset, derefter de øvrige folkeoplysende idrætsforeninger i Næstved kommune.
Fordelingen sker i samarbejde med Næstved kommune.
 
 
§ 14. Æresbevisning
Stk. 1. Personer, som har ydet en særlig indsats for Fladså Gymnastik, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.
 
Stk. 2. Et æresmedlem har gratis adgang til foreningens arrangementer.
 
 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag d. 4. februar 2008 i Korskilde Hallen.
 
Ændringsforslag stillet ved generalforsamlingen i Korskilde Hallen d. 7. februar 2011 er vedtaget.
 
Ændringsforslag stillet ved generalforsamlingen i Korskilde Hallen d. 6. februar 2012 er vedtaget.
 
Ændringsforslag stillet ved generalforsamlingen i Korskilde Hallen d. 18. februar 2013 er vedtaget
 
Ændringsforslag stillet ved generalforsamlingen i Korskilde Hallen d. 17. februar 2014 er vedtaget.
 
Ændringsforslag stillet ved generalforsamlingen i Korskilde Hallen d. 23. februar 2017 er vedtaget.
 
Ændringsforslag stillet ved generalforsamlingen i Fladså Hallen d. 9. august 2021 er vedtaget.
 
 
 
Dato: 9. august 2021.
Referent: Birthe Grand
 
 
                                                                                                                                                   _
Ole Hansen                                                               Christina Haufort
Dirigent                                                                            Formand
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Ageren 2 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 23256598