VORES SPONSORER
Referat af bestyrelsesmøde 30.10.2018
- kl. 19.00-21.30  hos Christina
Deltagere: Christina, Inge Lise, Birgit, Morten, Anne.
Afbud fra: Ulla, Sebastian, Ole og Louise.
Ordstyrer: Christina
referent: Anne
 
Punkt Indhold/referat Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat fra 29.9.2018
 •  
 • Godkendt uden bemærkninger
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 •  
 • Vedr. Conventus. der skal laves et logiskt mappesystem for filerne. Der arbejdes på det.
 
 • Næstved kommunes svar på henvendelse vedr. Korskildehallen, om  mangelfuld rengøring.: Svaret blev oplæst. Der er taget hånd om problemerne.
 • Rengøringen i selskabslokalet i Fladså Hallen er blevet bedre. Ingen grund til klage.
 
 • Der er problemer med varmen i omklædningsrummene i Fladså Hallen. Instruktørerne skal opfordre til, at man benytter hallens omklædningsrum og ikke svømmehallens.
 
 • Christinas besøg hos spejderne i Herlufmagle vedr. trioarbejdet  er udskudt til januar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
Pkt. 3
Nyt fra kasserer
 • Der er modtaget ca. 35.000 kr. fra  Næstved kommune vedr. uddannelsestilskud.
 • Godtgørelsessedler udsendes inden jul
 •  
 
Pkt. 4
Bordet rundt (inkl. evt. nyt fra trioerne)
Christina:
 • Biking-event: planlagt til 5.10.2019
 • FFF -biking :  er aflyst resten af året.
 • Børnefællestræning den 10.11.2018 i Fladså Hallen
 • Springdag for 6-15-år på Gunslevholm, lokaler er bestilt for tidsrummet  kl. 13 30- kl. 16 00. Dato: 11/11 2018.
 • Nye ”brikker” til alle i Korskilde Hallen: er på plads i Conventus.
 • Åbent hus i uge 44 har givet nye deltagere.
  • ”Julehilsen” fra bestyrelsen til instruktører m.fl: der bestilles vin og chokolade i Brugsen. I år dog kun 1 fl. pr. person og ikke for hver funktion.
  • Når alle redskaberne til Korskilde Hallen er modtaget tages der billeder af børneholdene i aktivitet. Billederne sendes med takkekort og evt. julehilsen til de 3 donatorer (Sjællandske medier, DGI og LIONS)
 
Inge Lise:
 • Der er modtaget et tilbud på nyt headsæt m.v.  til Fladså Hallen. fra Jan Olsen. Pris 1.000 kr.: accepteret.
 • Vedr. voksentrioen arbejdes der videre med planerne for et arrangement i 2019 evt. i samarbejde med andre foreninger.. Der skal også afholdes 1. hjælpskursus.
 •  
 •  
Morten:
 • Intet.
 
 Anne:
 • referat af seniortrioens møde samt efterfølgende notat udsendt  inden mødet.
 • Forårsfesten er under planlægning til afholdelse fredag 15. marts 2019.
 • Opvisningen, tilsagn om hjælp fra seniorerne med caféen. Grete Neerup vil gerne stå for køkkentjansen og tages med på råd vedr. indkøb m.v. .
 • Vedr. platform til lederen af seniorgymnastik: blev drøftet men udsat indtil videre.
 • Tilbud fra LIONS: salg af kalendere, 25 kr. pr. solgt kalender går til seniorafd.: modtaget med tak.
 • Efterårsferien:  der står i programmet at vi følger skolernes ferier, og det gælder for alle hold..
 
Ulla:
 • notat udsendt inden mødet: taget til efterretning.
 • Gymnastikhjørnet nedlægges.
 
Birgit: udsendt notat inden mødet.
 • Alle instruktørerne har fået tøj.
 • Redskaber til Korskilde Hallen : er indkøbt, efter forhandling blev prisen 95.000 kr.
 • Repr. af måtte er klaret af Birgit.
 • Biking: hallen er booket til event 5.10.2019. der arbejdes videre på det.
 • Bikingbukser: der er lavet aftale med Profilbutikken
 •  
 • Roll-ups: er under udarbejdelse.
 • Renovering af bikingrum: hallen er gået i gang, afventer tilbud fra maler. Hallen afholder for udgiften.
 • Kontrakt for bikingrummet: Der ligger en aftale fra 2011, skal fornyes. Afventer udspil fra Hallen. .
 • Forældre/børnholdet går rigtig godt, holdet er tilmeldt vejledning i DGI.:Rykket for svar 29/10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit/Inge Lise
 
Christina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina/
Louise
 
Pkt. 5
Budget
 • Budgetforslag  2019 blev forelagt og gennemgået.
 • Inge Lise foretager div. justeringer,  og det tages med på næste møde. Der var ikke modtaget budgetter for trioerne.
 •  
Inge Lise
Pkt. 6
Årshjul
 • Gennemgang af årshjulet/aktivitetskalenderen  med tilføjelser af div.
 • Januar, februar og marts blev gennemgået og tilrettet. Vi arbejder videre på det, men det er et tidskrævende arbejde. Anne laver rettelserne i aktivitetskalenderen.
 •  
ALLE - man har inden mødet læst kalenderen igennem og lavet tilføjelser til egne opgaver.
Pkt. 7
Næste møde
 • 10. december kl. 18 00 hos Christina
 • Husk tilmelding p.g.a. mad.
 
Pkt. 8
Evt.
 • intet
 
 
     

Referat af møde 30.09.2017

 

Bestyrelsesmøde - Lørdag den 30. september 2017 hos Christina kl. 9.00-14.00

Afbud til Christina: Louise -  Sebastian skal køre kl. 13.00

Ordstyrer: Ulla, Referent: Christina

Punkt

Indhold

Ansvarlig

Pkt. 1

Godkendelse af referat

 • Godkendelse af referat fra den 17.8.2017 hos Ulla
 • Kun halvdelen af referatet ligger i Conventus. Det uploades igen.
Christina

Pkt. 2

Nyt fra formanden

 • Fladså hallen - møde den 11.10.17 kl. 19.00 (mhp. udvidelse) - tilmelding lørdag til Christina

Læs venligst tidligere rundsendte kompendium om hallens udvidelse. (jeg har - på bestyrelsens vegne - den 26.9.17 sendt en bekymring for Fladså Gymnastiks placering i det tilsendte materiale)

Christina, Birgit og Inge Lise deltager

 • Efter mødet: Det var et fint informativt møde. Det er kun de allerførste ideer, der er på tegnebrættet - processen bliver lang. Der ønskes folk til forskellige underudvalg/arbejdsgrupper.
 • Forslag fra os der var afsted: Til generalforsamlingen stilles forslag fra bestyrelsen om at der sættes x antal kr til side samt at 10 kr fra hvert medlem de næste fx 5-10 år sættes på denne ”opsparingskonto” til gymnastikkens investeringer i en ny hal fx en springgrav, redskaber mm.
 • Der indkaldes til møde igen i februar 2018.

 

Pkt. 3

Nyt fra andre - bordet rundt (herunder evt. nyt fra trioerne)

 • Børnetrioen - førstehjælpskursus

Kurset skal afvikles i år og vi afventer nyt fra gruppen. Biking vil gerne være med i projektet også. Birgit og Louise ser om dette er muligt.

(Alternativt er biking og voksne sammen næste sæson).

 • Voksentrioen - foredragsaften 26.10.2017

Inge Lise udsender regning til de andre foreninger.

Christina laver indlæg til Ugebladet/Næstvedbladet i ugen op til.

 • Biking - Biking har afholdt møde. Birgit har lavet en mappe med alt om biking.  Birgit samler op på ”plejer”. Der har været en del frustrationer om fx betaling/tilmelding. Dette nu ensrettet.
 • Instruktørerne registrerer alle faste bikere og herefter giver Birgit besked til Inge Lise om, at der kan åbnes for øvrig tilmelding.
 • Opslag sendes til os alle, så kan vi hænge op, hvor vi kommer frem.
 • Birgit laver en biking-mappe i Conventus, så kan vi alle orientere os inden næste møde.
 • Biking - Der er pt 10 cykler i rummet. Der ønskes 2 cykler mere i rummet. Vil give flere mulighed for at cykle. En instruktør er imod og en betænkelig. Resten synes det er ok. Vi afventer de nye planer om halbyggeri, før vi endeligt beslutter indkøb af cykler.
 • Hvor mange forskellige bikere kommer der på vores hold. Er det de samme, der biker?
 • Vi skal se på priserne for biking til næste sæson.
 • Sven er pt sygemeldt, der er lavet backup-plan for træningerne.
 • Biking-trio (Birgit, Sven og Mette) - evt. arrangement op til fx Sjælland rundt/Tøserunden.

 

 • Birgit efterlyser trio-info - findes i håndbogen s.10

 

 • Wildcardregler opridses - når man er under 60 koster det 800 kr. og så kan man gå til alt i vintersæsonen. 60+ koster 600 kr. og man kan gå til alt i vintersæsonen (obs. Biking en gang) i 2017/2018.

Louise

 

 

 

 

 

Ulla

 

 

 

Birgit/Ole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla

Pkt. 4

Sæsonstart

 • Instruktørmødet
 • Opstart på holdene (ALLE har været inde i Conventus og tjekke op på deltagerantal mm.)
 • Sørg for at få opdateret/checket op på deltagere og få de sidste til at tilmelde. Dette skal gøres løbende.
 • Antal hjælpere/føl på holdene - gennemgang af holdene og regulering af føl.
 • - Vi har to flygtningebørn, Broen skal ind over. Ulla tager kontakt til Broen.
 • Ulla og Inge Lise tilretter tekst på hjemmesiden mht. max 300 kr. i dragtudgifter, hvoraf foreningen giver et tilskud på 150 kr. så dette tydeligøres.
 • Vi har flere og flere wildcarddeltagere.

 

Alle

 

 

 

Ulla

Pkt. 5

Instruktørtøj

 • Status og besvarelse af div. Tvivlsspørgsmål
 • Forespørgsel fra Ballstik og Juniormix - skal de 4-5 hjælpere, der går på deres hold, købe en trøje magen til vores eller må de få trykt holdnavnet på deres instruktørtrøje? De får selvfølgelig vores trøje og trykket betaler de selv.
 • Roll-up - vi bestiller 4 stk. Sebastian har lavet et flot udkast, som vi så.

Birgit

Christina

Pkt. 5

Bestyrelsesmødet suspenderes og vi afvikler ”oktobermøde”

 

 Ikke beslutningsreferat - men noter til videre arbejde!

 • Status økonomi - Inge Lise gennemgik økonomien i hovedtræk.
 • Indkøb af redskaber i Korskilde og Fladså hallen. Fladså hallen prioriteres i år og næste budgetår er det Korskilde. (springbanen er købt og kommet i Fladså Hallen umiddelbart efter mødet)
 • Facebookgruppe - Birgit har oprettet en lukket facebookgruppe for alle (instruktører/bestyrelse/hjælpere/trioer). Birgit er administrator.
 • Alle vigtige beskeder kommer selvfølgelig fortsat på mail. Men hurtige daglige beslutninger om fx hjælp til en træning kan komme i facebook.
 • Instruktøruddannelse - holdning til uddannet/ikke-uddannet - Fx fra sæson 18/19 forventes alle hovedinstruktører at have G1 el. Spring/sikker mm.

 

Senest i løbet af sæson 18/19 skal alle hovedinstruktører være G1/spring-sikker-uddannet/grunduddannelse alt efter hvilket hold man skal have. Springinstruktører skal som minimum have spring-sikker-basis.

Alle instruktører/hjælpere/føl opfordres løbende til spotkurser - vi forventer, at man hvert år tager spotkursus, så man hele tiden får nye input.

Kontaktpersonerne skal ud med kursusfolderen/dgi-gymnastik-kurser/trænerguiden og tale med alle instruktører/hjælpere/føl og tale om mulighederne for spotkurser i år.

Instruktøren sender ønske om kursus til Ulla OG kontaktpersonen for holdet.

I mail til instruktører m.fl. linkes direkte til DGIs kursusside + trænerguiden.

For fremover at være hovedinstruktør skal man have instruktør-grunduddannelse og hver sæson deltage i spotkurser.

 

 • Hovedinstruktør - G1, Spring-sikker-basis/ SMT1 og 2 OG spotkurser
 • Hjælper - hjælpeinstruktøruddannelse OG spotkurser
 • Føl - ingen krav. Men man er mere end velkomment til at deltage i div. Spotkurser.

Ulla tilretter i håndbogen.

 

Vejledning - kontaktpersonen taler med hovedinstruktøren og får arrangeret dette hurtigst muligt! (Christina har sendt mail til kontaktpersoner og hovedinstruktører - også voksen- og seniorinstruktører opfordres til vejledninger)

 

 • Krav til bestyrelsesmedlemmer/instruktører om deltagelse - Vi forventer, at man deltager i de to årlige instruktørmøder, da det er en del af Fladså Gymnastik.
 • Desuden deltager bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i første bestyrelsesmøder og oktobermødet.

 

 • Generalforsamlingen

Formand - på valg

Sekretær - på valg

Afd.leder Mogenstrup - på valg

Jacob Steensen - på valg

 

 • GoRun - Christina prøver at se om der kan være tilslutning til nogle gå-/løbeture, når minikarlene træner om mandagen - efter nytår.

 

 • Samarbejde mellem trioerne - div. Forslag fra generalforsamlingen 2017

 

 • Nye billeder på hjemmesiden - tid til at skifte, så der kommer de sidste fra opvisningen på.
 • Hjemmeside/facebook løbende et par nye billeder på.

 

 • Christina skriver ud til alle medlemmer, at man venligst ikke kommer ind i hallen før 2-5 min før ens hold skal starte op, så holdet inden har ro til at afslutte. (meget positiv respons fra instruktørerne efter mailen er sendt ud)

 

 

Inge Lise

 

 

Birgit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note som Christina sammenfatter til instruktørskriv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla

Pkt. 6

Næste møde

 • 7. november hos Inge Lise, Vildtbanevej 22, Tappernøje, kl. 18.00!!! (m. mad) tilmelding senest 1.11 aht. madbestilling
 • Generalforsamling 2018 - 19. februar 2018 i Fladså Hallen kl. 19.00-21.00

 

Formand - på valg

Sekretær - på valg

Afd.leder Mogenstrup - på valg

Jacob Steensen - på valg

 

 • Budget (- trioer, skal have rundsendt budgetforslag til alle inden mødet)

 

 • Bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 kl. 19.00, hos Louise, Åvænget 69, Mogenstrup

 

Pkt. 7

Evt.

 • Elisabeth ønsker sig nye orme. Det er svømmeafdelingen, der skal bestilles sammen med. (er bestilt og aftalt med svømmeklubben at vi deler regningen)

 

 • Fodbold afvikler et stort bankoarrangement i Fladså Hallen søndag den 19. november kl. 15.00-18.00 - Alle er velkomne. Man må meget gerne gøre reklame for dette arrangement. Præmier for over 110.000kr!

Birgit

 

Til kommende møder:

 • Årshjul - obs på at alt er med. Læs igennem og sørg for, at alle dine egne funktioner og opgaver er noteret.
 • ”Ung i FG” - en drejebog for mødedag udarbejdes
 • Arrangement til forældrde/børn m spisning
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303